e-usługi dla Mazowsza
strona BIP
strona NFZ
strona Ośrodka Zdrowia na Facebook
Oddział Mazowiecki - Tłumacz Online

Pacjentom przysługują wizyty domowe w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia, gdy niemożliwe jest dotarcie do przychodni (Zarządzenie Prezesa NFZ nr 72/2009/DSOZ z 3 listopada 2009 r. w sprawie warunków zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna).

Decyzję o tym, czy wizyta odbędzie się w domu pacjenta podejmuje lekarza na podstawie wywiadu z pacjentem, opiekunem lub osobą wyznaczoną przez pacjenta do kontaktu z lekarzem.

Wizyty domowe nie obejmują sytuacji, w których następuje stan bezpośredniego zagrożenia życia, zwłaszcza w przypadku utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą. Wtedy pomoc powinna zostać udzielona przez system ratownictwa medycznego.

Przychodnia Kobyłka

ul. Żymirskiego 2
05-230 Kobyłka

NIP: 125 11 34 649
REGON: 017172050

Sekretariat tel.: +48 22 18 225 80
e-mail: sekretariat@mspzoz.pl

ul. Żymirskiego 2
05-230 Kobyłka

NIP: 125 11 34 649
REGON: 017172050

Sekretariat tel.: +48 22 18 225 80
e-mail: sekretariat@mspzoz.pl

Image

WALIDACJA:
HTML5CSS3WCAG 2.1