• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
informacje ogólne

Wizyty domowe

Pacjentom przysługują wizyty domowe w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia, gdy niemożliwe jest dotarcie do przychodni (Zarządzenie Prezesa NFZ nr 72/2009/DSOZ z 3 listopada 2009 r. w sprawie warunków zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna).

Decyzję o tym, czy wizyta odbędzie się w domu pacjenta podejmuje lekarza na podstawie wywiadu z pacjentem, opiekunem lub osobą wyznaczoną przez pacjenta do kontaktu z lekarzem.

Wizyty domowe nie obejmują sytuacji,

w których następuje stan bezpośredniego zagrożenia życia, zwłaszcza w przypadku utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą. Wtedy pomoc powinna zostać udzielona przez system ratownictwa medycznego.

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Flaga Rzeczpospolitej Polski

Logo Mazowsze Serce Polski

Flaga Unii Europejskiej