I. TELEPORADA - INFORMACJA DLA PACJENTA

 1. Teleporada w  MSPZOZ jest  przeprowadzana  przy użyciu telefonu.

Może być  realizowana przez lekarza/pielęgniarkę/położną  w zależności od problemu zdrowotnego zgłaszanego przez  pacjenta.                                                                                                                                                             

 1. Telefony do przychodni:                              

- Centrala z możliwością przełączenia do wszystkich komórek  -  22 182 25 80

- Podstawowa Opieka Zdrowotna  dorośli  -  22 786 39 38 lub 22 786 00 60

- Podstawowa Opieka Zdrowotna  dzieci  -  22 786 10 36   

- Poradnia dla kobiet   -  22 786 22 40

- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna  - 22 786 01 40    

 1. Sposób ustalenia terminu teleporady:

Pacjent dzwoni na podany powyżej numer do przychodni. Pracownik rejestracji ustala termin ( dzień i godzinę ).

 1. Przygotowanie pacjenta do teleporady:

- przygotować pytania

- przygotować dokument tożsamości – w celu weryfikacji  tożsamości rozmówcy        

- przygotować kartkę i długopis,

- przebywać w miejscu, w którym można spokojnie prowadzić rozmowę.   

Zaplanowana godzina  teleporady  może ulec przesunięciu ze względu na przedłużające się wcześniejsze porady /wizyty. Zaplanowana teleporada zostanie zrealizowana w ciągu najbliższej godziny, prosimy o oczekiwanie na telefon.

 1. Anulowanie teleporady:

Anulowanie teleporady następuje w sytuacji, kiedy personel medyczny w terminie  ustalonej teleporady  podejmuje 3 próby  nawiązania kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut i pacjent nie odbiera telefonu.

 1. Jeśli świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do realizacji w formie teleporady, udzielane jest w bezpośrednim kontakcie z pacjentem po porozumieniu się z nim lub jego opiekunem ustawowym.
 2. Instrukcje dotyczące sposobu realizacji :

A) E-recepty – po wypisaniu e-recepty pacjent otrzymuje powiadomienie sms zawierające kod recepty lub w przypadku braku możliwości odebrania sms  otrzymuje informację telefoniczną  z podaniem kodu recepty. W aptece e-recepta zostaje zrealizowana przez Pacjenta  po podaniu otrzymanego kodu i swojego numeru PESEL.

B) E-skierowania – w chwili obecnej w przychodni nie ma możliwości wystawiana e-skierowań.

C) E-zlecenia na wyroby medyczne – wystawiane są przez lekarza w programie lub za pośrednictwem portalu internetowego udostępnionego przez NFZ – eZWM. Po potwierdzeniu uprawnień pacjenta do otrzymania danego wyrobu medycznego zlecenie jest drukowanie. Pacjent odbiera zlecenie w rejestracji i udaje się do sklepu lub apteki bez konieczności wizyty w NFZ.

-Prawo do nabycia bezpłatnych wyrobów  medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych przysługuje:

 • inwalidom wojennym i wojskowym,
 • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • osobom represjonowanym,
 • uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Osoby wskazane powyżej są obowiązane do okazania wystawiającemu zlecenie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie (stosowna legitymacja).

Wystawiający zlecenie jest obowiązany wpisać na zleceniu rodzaj, numer, datę wydania i termin ważności dokumentu potwierdzającego powyższe  uprawnienia.

- Prawo do wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, z uwzględnieniem wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy określonego w przepisach przysługuje:

 • świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia,
 • świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie:

- o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby posiadające uprawnienia dodatkowe, są obowiązane do okazania wystawiającemu zlecenie dokumentu potwierdzającego przysługujące mu uprawnienie (zaświadczenie „ustawa za życiem”, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wystawiający zlecenie jest obowiązany wpisać na zleceniu rodzaj, numer, datę wydania i termin ważności dokumentu potwierdzającego powyższe  uprawnienia.

D) realizacja zleceń badań dodatkowych laboratoryjnych lub obrazowych:

- badania: EKG, Holter, USG i badania laboratoryjne są realizowane na terenie przychodni                                                                                               

- badania  RTG  są realizowane u podwykonawców:

TOMMA  ul. Gdyńska 1/3 Wołomin (na terenie Szpitala)  tel. 734 834 233 

Przychodnia DEKAMED ul. Poprzeczna 18  KOBYŁKA   tel. 722 061 455

Miejski Ośrodek Zdrowia w  Zielonka ul Mickiewicza 18   tel.  22 763 57 08

Pacjent sam umawia się na badania.

E) W MSPZOZ w chwili obecnej nie ma możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta ( IKP). Informacje jak założyć IKP znajdują się na stronie: pacjent.gov.pl

8. Przekazywanie dokumentacji medycznej

A) Pacjenci umówieni na teleporadę mogą przesyłać do przychodni swoją dokumentację medyczną za pośrednictwem maila:

- dokumentacja-poz.dorośli@mspzoz.pl,

- dokumentacja-poz.dzieci@mspzoz.pl

- dokumentacja-specjalistyka@mspzoz.pl

- dokumentacja-stomatologia@mspzoz.pl     

- dokumentacja-poradnia.k@mspzoz.pl                                                                      

Dokumentacja po wydrukowaniu dołączona jest do dokumentacji pacjenta, a następnie wykasowana z maila.

B) MSPZOZ przesyła drogą elektroniczną dokumentację medyczną

tym pacjentom, którzy zadeklarowali chęć pozyskiwania informacji drogą elektroniczną i dopełnili  formalności dotyczących jej przekazywania:

- wypełnili formularz i podpisali w obecności pracownika rejestracji,

- podali adres e-mail, na który będą wysyłane  informacje w formie spakowanego zaszyfrowanego pliku

- podali numer telefonu, na który zostanie wysłane SMS-em hasło do rozpakowania zaszyfrowanego pliku

 

II. CO TO JEST IZOLACJA DOMOWA

Osoby, u których COVID-19 przebiega łagodnie, nie zawsze wymagają pobytu w szpitalu. Zamiast tego lekarz może im zalecić izolację w warunkach domowych, aby nie narażały innych na zakażenie.

Izolacja domowa oznacza konieczność przebywania w osobnym pomieszczeniu z odpowiednim poziomem wentylacji, w domu albo w innym wyznaczonym do tego

celu miejscu i w miarę możliwości korzystania z oddzielnej toalety. Izolacją możemy być objęci przez czas występowania objawów choroby albo przez inny okres.

Podczas izolacji domowej pamiętaj o kilku ważnych zasadach:

 • Nie przyjmuj gości.
 • W domu powinni przebywać tylko opiekunowie osoby z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem wywołującym COVID-19.
 • Odseparuj się od pozostałych domowników.
 • Jeżeli masz maseczkę, stosuj ją, kiedy znajdujesz się w pomieszczeniu z innymi osobami. W ten sposób chronisz innych.
 • Przebywaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z oknem, które można otworzyć.
 • Jeżeli dzielisz toaletę z innymi domownikami, dokładnie wyczyść ją po każdym użyciu.
 • Używaj osobnych ręczników, naczyń, sztućców, szklanek, pościeli i innych przedmiotów, z których w normalnych okolicznościach korzystają wszyscy domownicy.
 • Proś znajomych, sąsiadów, lub środowiskowych pracowników opieki zdrowotnej o pomoc w codziennych sprawach, takich jak zrobienie zakupów czy wykupienie leków.
 • Unikaj bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, np. poproś o pozostawienie zakupów przed drzwiami.
 • Myj ręce przed każdym kontaktem i po każdym kontakcie z innymi osobami.
 • Stosuj się do zaleceń personelu medycznego i dzwoń do przychodni, jeżeli Twój stan ulegnie pogorszeniu.

III. CZYM JEST KWARANTANNA ?

Kwarantanna oznacza odseparowanie i ograniczenie możliwości przemieszczania się osób, które potencjalnie były narażone na kontakt z wirusem wywołującym COVID-19, ale aktualnie są zdrowe i nie mają żadnych objawów. Kwarantanna jest zazwyczaj obowiązkowa i trwa co najmniej 14 dni. Przeważnie odbywa się w warunkach domowych, ale w szczególnych sytuacjach może być prowadzona w szpitalu lub innych przeznaczonych do tego celu miejscach.                                                                                                                                    

Jeżeli odbywasz obowiązkową lub zalecaną kwarantannę, pamiętaj o kilku ważnych zasadach:

 • Zostań w domu (tzn. nie chodź do pracy, szkoły ani w miejsca publiczne), a także:
  - Obserwuj się pod kątem objawów COVID-19, takich jak gorączka, kaszel czy duszność i trudności w oddychaniu. Jeżeli zauważysz u siebie jakiekolwiek objawy, zostań w domu i zadzwoń do przychodni po poradę.
  - Jeżeli masz kaszel, gorączkę i/lub problemy z oddychaniem, stosuj maseczkę chirurgiczną, aby chronić przez zakażeniem osoby ze swojego otoczenia.
  - Umów się ze swoim pracodawcą na pracę z domu.
  - Sprzątaj i dezynfekuj dom, a przede wszystkim często dotykane powierzchnie i toalety.
 • Proś znajomych, sąsiadów, lub środowiskowych pracowników opieki zdrowotnej o pomoc w codziennych sprawach: zrobieniu zakupów czy wykupieniu leków.
 • Kontaktuj się z rodziną i znajomymi przez telefon, email lub media społecznościowe.
 • Zdobywaj informacje o COVID-19 z zaufanych źródeł.
 • Dbaj o aktywność fizyczną i staraj się pozostać w dobrej kondycji.

IV. JAK PRRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY DOMOWEJ W CZASIE PANDEMII WIRUSA SARS CoV-2

 • zamknij zwierzęta domowe,
 • wywietrz pomieszczenie, w którym będzie się odbywała wizyta,      
 • przetrzyj  klamki i powierzchnie często dotykane preparatem dezynfekcyjnym  lub umyj wodą z detergentem, 
 • przed umówioną godziną  wizyty  umyj dokładnie ręce wodą z mydłem i załóż maseczkę,
 • w czasie wizyty w pokoju powinien  być tylko pacjent, a pozostali domownicy powinni przebywać w innych pomieszczeniach,  
 • w sytuacji, gdy podczas wizyty jest niezbędna obecność innego domownika, w stosunku do takiej osoby będzie przeprowadzony wywiad epidemiologiczny i obowiązkowo ta osoba musi mieć założoną  maseczkę ochronną,  
 • drzwi do pokoju  w którym przebywa pacjent  muszą być otwarte,
 • drzwi do pozostałych pomieszczeń powinny być zamknięte,
 • w korytarzu przy drzwiach wejściowych przygotuj wolne  miejsce do załażenia/zdjęcia  przez pracownika medycznego  środków ochrony indywidualnej,    
 • w związku z koniecznością skrócenia wizyty ze względów epidemiologicznych do max 15 minut wszystkie zalecenia, wątpliwości zostaną omówione poprzez teleporadę z pacjentem lub jego rodziną. 
Image
Image
Image
Image
Image

Miejski Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz wielu specjalizacji. W ramach umowy z NFZ leczymy dzieci i dorosłych. Mamy również Poradnię dla kobiet, w ramach której wykonujemy profilaktyczne badania ginekologiczne oraz prowadzimy edukację przedporodową.

Zapewniamy mieszkańcom kompleksową opiekę medyczną dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze medycznej. Chcemy, aby nasza Przychodnia była miejscem opartym na wartościach, gdzie dba się nie tylko o zdrowie, ale również o samopoczucie Pacjenta. Dlatego staramy się na bieżąco monitorować jakość świadczonych usług. Pragniemy zmieniać się dla Państwa, bo Pacjent jest dla nas najważniejszy.

+48 22 18 225 80

Rejestracja / Sekretariat
Image
Image
Image
Image